SK | EN

Sanácia zosuvov

Vykonávame jedinečnú inventarizáciu hazardov, zabezpečujeme okamžité výjazdy k havrijným zosuvom a k skalným rúteniam a monitorujeme správanie problematických svahov

Návrh optimálnych sanačných riešení vykonávame od geologického posudku a prieskumu, po kompletné projektové riešenie a dodávku geotechnických stavieb pod geotechnickým dozorom našich odborníkov. Spracovávame kompletné projektové riešenie v akomkoľvek stupni dokumentácie stavieb vrátane súladu so smernicami pre poskytovanie dotácií Európskej únie, kedy zabezpečujeme poradenskú činnosť pri žiadaní o tieto dotácie. Naši odborníci zaisťujú okamžité výjazdy k havarijným zosuvom. Zabezpečujeme návrh ako pasívnych riešení (dynamické bariéry, záchytné ploty, prekrytie sieťami), tak aktívnych sanačných opatrení (kotvenie, zaistenie oceľovými klincami). Rovnako sa zaoberáme komplexnými návrhmi technického riešenia stabilizácie zosuvov. Pre dlhodobé sledovanie správania problematických svahov a stien navrhujeme, realizujeme a prevádzkujeme monitorovacie zariadenie s diaľkovým prístupom.

Geotechnický dozor

Dbáme na činnosť súvisiacu s dohľadom z dôvodu zladenia projektovaných opatrení s geologickou situáciou na stavbe tak, aby bolo zaistené ideálne spolupôsobenie prírodných faktorov s technickými prvkami. Často sa v dnešnej dobe stretávame so situáciou, kedy podcenenie a absencia geotechnického dozoru na stavbe vedie, v konečnom dôsledku, k obmedzeniu účinnosti sanačných opatrení, alebo redukciu trvanlivosti sanačných opatrení. Geotechnickým dozorom sa zaoberáme aj samostatne, vo forme geotechnickej konzultácie pre investorov dopravných stavieb a iných.

Inventarizácia hazard

Zabezpečujeme inventarizáciu skalných rútení a svahových pohybov širších územných celkoch, kde je často potrebné odstraňovať havarijné stavy. Inventarizáciou podchytíme existenciu všetkých potenciálne nebezpečných hazardov, definujeme nebezpečné javy a vyhodnotíme ohrozenie stavieb či dopravných komunikácií v záujmových oblastiach. Vo výsledku tak sprehľadníme údržbu územia a vyhodnotíme priority riešenia následnej starostlivosti o dotknuté územie.