SK | EN

Kto sme

GEOTECHNICKÉ, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ SLUŽBY S TRADÍCIOU OD ROKU 1996

Zameriavame sa na prieskumy, poradenstvo, supervízie a skúšobníctvo v oblasti inžinierskych stavieb zahŕňajúcich podzemné, dopravné a vodohospodárske stavby. Jedinečnosť a sila našich riešení spočíva v kombinácii vedomostí, skúseností a znalostí moderných európskych prístupov v oblasti prípravy a riadenia významných inžinierskych projektov. Disponujeme vlastnými kapacitami v laboratórnom a terénnom skúšobníctve a v geotechnickom monitoringu stavieb. Cielené investície do modernej prístrojovej techniky, výsledky vlastného technického rozvoja a zhromaždené znalosti nás zaväzujú k udržaniu a ďalšiemu rozvoju špičkovej odbornosti a k poskytovaniu komplexných, vysoko kvalitných služieb našim klientom aj v ďalších rokoch.

Úspech našich klientov na prvom mieste

Naše tímy sa odborne špecializujú a vzájomne dopĺňajú, čo nám dovoľuje vstúpiť do akejkoľvek fázy projektov. Disponujeme rozsiahlou lokálnou sieťou, ktorá je v priamom kontakte so zákazníkmi a vedie ku správnemu pochopeniu problematiky a požiadaviek v danej lokalite. Svojimi službami tradične opretými o vlastný výskum a vývoj pomáhame a snažíme sa navrhnúť najlepšie riešenia. Významnou prednosťou spoločnosti GEOFOS je jej nezávislosť. Nie sme kapitálovo ani inak prepojení s investormi a veľkými stavebnými firmami, podnikajúcimi na trhu stavebných prác a v environmentálnom odbore. Veľmi si vážime možnosti spolupracovať s najvýznamnejšími štátnymi investorskými organizáciami z oblasti dopravnej infraštruktúry a ďalšími poprednými investormi z radov veľkých podnikov, bánk, developerov a ostatných subjektov verejného i súkromného sektoru a pomáhať im k dosahovaniu ich cieľov.

Pôsobíme po celom Slovensku a tiež v Českej republike

Komplexné geotechnické a inžinierskogeologické služby poskytujeme tiež v Čechách prostredníctvom spoločnosti SG Geotechnika a.s.
Komplexné geotechnické a inžinierskogeologické služby vrátane monitoringu podzemných stavieb a analýz geotechnických rizík poskytujeme nielen v Slovenskej republike, ale po celom svete


KOMPLEXNÉ GEOTECHNICKÉ A INŽINIERSKOGEOLOGICKÉ RIEŠENIA
Bezpečné, kvalitné a ekologické riadenie projektov

Bezpečnosť

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a klientov spoločnosti GEOFOS je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich podnikateľských aktivít. GEOFOS je držiteľom certifikátu podľa STN ISO 45001

Kvalita

Poskytujeme najvyšší štandard kvality našich služieb svojim klientom. GEOFOS má certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001. V oblasti laboratórneho a terénneho skúšobníctva je dokladom dlhodobo vysokej kvality prác Osvedčenie o akreditácii laboratória geomechaniky SG Geotechnika, ktoré laboratórium prvýkrát získalo už v roku 1995

Ekológia

Sme si vedomí svojej zodpovednosti za dlhodobú udržateľnosť kvality životného prostredia aj za jeho ochranu. Environmentálna politika spoločnosti a všetky naše aktivity sú smerované tak, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie. Zárukou je certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001Tradične rozvíjame odbor geotechniky, neustále zvyšujeme kvalitu našich služieb a vychovávame budúcu generáciu geotechnikov a inžinierskych geológov

ASOCIÁCIA

Svoje znalosti a rozvoj špičkovej odbornosti posilňujeme členstvom v Slovenskej asociácii inžinierskych geológov, Slovenskej tunelárskej asociácii, Odbornej rady pre BIM, Slovenskej asociácii hydrogeológov, Slovenskej asociácii geochemikov či Česko-slovenskej spoločnosti pre mechaniku zemín a geotechnické inžinierstvo.

UNIVERZITY

Spolupracujeme s poprednými univerzitami v SR i zahraničí a pomáhame s výchovou budúcej generácie geotechnikov a inžinierskych geológov.

GEOTECHNIKA

Aplikáciou inovatívneho prístupu tak zavádzame teoretické znalosti do praxe.