SK | EN

Druhotné suroviny

Záleží nám na udržateľnom rozvoji a v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky dbáme na využívanie druhotných surovín v zemných prácach od štúdie uskutočniteľnosti, až po vlastnú realizáciu a profesionálny geotechnický dozor

Naši špecialisti boli a sú priekopníkmi pri používaní druhotných surovín ako v etape laboratórnej a experimentálnej, tak pri ich praktickom nasadení na stavbách. Poskytujeme komplexné služby spojené s uplatnením druhotných a alternatívnych surovín v zemných prácach, nielen na stavbách ciest a železníc. Ich mechanické vlastnosti sú často nielen rovnocenné v porovnaní s prírodnými surovinami, ale v niektorých ohľadoch ich aj predbehnú. Využitie druhotných surovín bude hrať v najbližšej budúcnosti čoraz väčšiu úlohu pri optimalizácii surovinových zdrojov na stavbách, a je jednou z hlavných ciest k trvalo udržateľnému rozvoju.

Uplatnenie druhotných a alternatívných surovin

  • Analýza možnosti uplatnenia konkrétnych druhotných surovín v zemných prácach
  • Preukazateľné laboratórne skúšky druhotných surovín, vrátane skúšok neštandardných a dlhodobých (skúšky napučania troskového kameniva pri teplote 75°C - hot water bath test to 75°C, posúdenie náchylnosti k samovznieteniu uhoľnej hlušiny, vývoj objemových zmien počas mesiacov a rokov)
  • Výzkum a vývoj alternatívnych hydraulických cestných spojív využívajúcich popolček, vysokopecnú trosku či prach z vápna a cementární
  • Spracovanie technických a technologických predpisov pre použitie druhotných surovín na stavbe
  • Geotechnický dozor pri realizácii zemných prác s druhotnými surovinami
  • Kontrolné skúšky druhotných surovín zabudovaných v geotechnických stavbách
  • Analýza príčin porúch konštrukcií v dôsledku zabudovania druhotných surovín s nevhodnými vlastnosťami (objemové zmeny a napučanie fluidných popolčekov a ložového popola, či vedľajších produktov metalurgickej výroby)