SK | EN

Laboratórne skúšky zemín a hornín

Akreditované laboratórne služby so stále rastúcim počtom vykonávaných akreditovaných skúšok

Ponúkame široké spektrum laboratórnych skúšok zemín, skalných hornín a kameniva. Vykonávame vybrané skúšky stavebných a iných materiálov – produktov antropogénnej činnosti, ako sú produkty spaľovania, zásypové materiály, likvidované banské diela a ďalšie. Zabezpečujeme terénne skúšky pri kontrolách vykonávaných zemných prác na stavbách, skúšky zemín a skalných hornín na povrchu terénu, v podzemí aj v pripravovaných vrtoch, zaťažovacie skúšky pilót a mikropilót, meranie integrity základových prvkov ultrazvukom a poklepovou metódou. Podieľame sa na rade výskumných úloh, ktoré zahŕňajú neštandardné skúšky so širokou možnosťou voľby okrajových podmienok, a neustále zvyšujeme počet akreditovaných skúšok


Komplexné spektrum laboratórnych skúšok zemín, skalných hornín a kameniva


Skúšky zemín

 • Klasifikačný rozbor vzorky (zrnitosť, konzistenčné medze)
 • Fyzikálne vlastnosti zemín (zdanlivá hustota pevných častíc zeminy, objemová hmotnosť, obsah uhličitanov a organických látok)
 • Stlačiteľnosť v oedometri vrátane vyhodnotenia súčiniteľa konsolidácie
 • Skúšky objemových zmien (napučanie v oedometri, presadavosť v oedometri, nabobtnanie)
 • Priepustnosť s konštantným (premenným) spádom
 • Pevnosť v prostom tlaku s grafom
 • Triaxiálne skúšky (UU, CID, CIUP)
 • Krabicová šmyková skúška
 • Stanovenie šmykovej pevnosti vrtuľkovou skúškou
 • Maximálna a minimálna uľahnutosť
 • Proctorova skúška štandardná a modifikovaná
 • CBR, IBI, receptúra pre zlepšenie zeminy
 • Namŕzavosť zemín

Skúšky kameniva

 • Zrnitosť, obsah jemných zŕn
 • Tvarový index
 • Podiel cudzorodých častíc
 • Zaoblenosť hrán
 • Index plochosti
 • Odolnosť proti rozdrobovaniu (Los Angeles)
 • Odolnosť proti obrusovaniu (Micro Deval)
 • Mrazuvzdornosť
 • Nasiakavosť
 • Petrografický rozbor
 • Podiel drvených častíc

Skúšky hornín a stavebných materiálov

 • Pevnosť v prostom tlaku
 • Pevnosť v priečnom ťahu – Brazílska skúška
 • Odolnosť proti vode a mrazu
 • Určenie deformačných modulov zaťažovaním v lise
 • Pórovitosť
 • Prepustnosť hornín
 • Nasiakavosť
 • Objemová hmotnosť
 • Rozpadavosť vo vode
 • Abrazivnosť – metóda Cerchar