SK | EN

Inžinierska geodézia

Dodávame rozsiahle dáta pre budovanie podzemných stavieb, mapovanie zosuvov a presného zamerania objektov, vrátane 3D laserového skenovania, modelovania a leteckých prác

Dodávame potrebné dáta pre budovanie podzemných stavieb, mapovanie zosuvov alebo presného zameriavania objektov, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou komplexných a náročných inžinierskych projektov. Geodetickými činnosťami opretými o laserové skenovanie, letecké práce a techniku spoločností Leica a Trimble, plníme najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Naši odborníci sa podieľajú na významných tunelových stavbách po celom Slovensku, Českej republike a tiež spolupracujú na mnohých zahraničných projektoch.

Portfólio ponúkaných geodetických služieb

 • Geodetické práce v rámci geomonitoringu pri výstavbe tunelov, presné konvergenčné meranie pre užitie NRTM, sledovanie deformácie terénu a objektov v poklesovej zóne
 • Vytýčenie a zameranie prieskumných geologických a hydrogeologických vrtov
 • Meranie priestorových deformácií a pretvorenie stavebných objektov, vrátane aplikácie automatizovaného kontinuálneho monitoringu
 • Mapovanie pre projektovú činnosť
 • Meranie zvislých posunov metódou presnej nivelácie
 • Geodetická časť dokumentácie skutočného stavu stavebných objektov
 • Laserové skenovanie
 • Speciálne práce inžinierskej geodézie
 • Tvorba a kontrola vytyčovacích sietí, vrátane aplikácie GNSS
 • Zber dát pre GIS
 • Fotogrametrické práce
 • Činnosti úradne oprávnených zememeračských inžinierov UOZI a hlavných banských meračov HDM

Letecké práce

Fotogrametrické a termovízne snímkovanieLetecké práce využívame pre výškové inšpekcie, termografický prieskum či tvorbu mapových podkladov. Sme držiteľmi Povolenia na prevádzkovanie leteckých prác bezpilotnými lietadlami vydaného Úradom pre civilné letectvo. Prevádzkujeme bezpilotné systémy s kamerami snímajúcimi v rôznych spektrálnych pásmach. Zaisťujeme všetky fotogrametrické a termovízne snímkovanie v oblastiach geológie, stavebníctva, architektúry, ekológie, poľnohospodárstva, lesníctva a energetiky. Výhodou týchto bezkontaktných metód je ich efektívnosť, bezpečnosť a predovšetkým minimalizácia nutnosti zastavenia prác, či dopravy.

3D laserové skenovanie, modelovanie a vizualizácia

Bezkontaktné priestorové zameriavanie, 3D modelovanie a komplexná vizualizácia stavieb, konštrukcií, interiérov, podzemných priestorov, alebo ľubovoľného terénu, s mimoriadnou rýchlosťou a presnosťou


Sme priekopníkom technológie laserového skenovania na Slovensku a v Českej republike. Zameriavame a spracovávame dokumentáciu skutočného stavu budov, mostov, tunelov, štôlní, podjazdov, nádrží a ďalších objektov. Na kontrolu presnosti a kvality prác dokumentujeme skutočné prevedenie stavieb a vykonávame porovnania s projektom – kontrolujeme kubatúry, geometrickú presnosť, rovinnosti plôch, tvar ostenia tunelov, objemy nadvýrubov a podvýrubov. Vytvárame digitálne rozdielové modely terénu a tunelov, meriame tranzitné profily tunelov. Vyhodnocujeme objemy zemných prác, alebo skládok a sledujeme poklesy terénu. V oblasti architektúry a archeológie vykonávame dokumentáciu pamiatok, umeleckých diel a svoje služby poskytujeme aj vo filmovom priemysle.