SK | EN

Podzemné stavby

Projektujeme a dohliadame na rad významných tunelových stavieb, vrátane liniek pražského metra, kolektorov a podzemných štôlní

Naši banskí a stavební odborníci sa zameriavajú na geotechnické a stavebné dozory náročných podzemných konštrukcií vo všetkých ich fázach. Navrhujeme štúdie uskutočniteľnosti, kompletnú projektovú dokumentáciu, dohliadame na celý priebeh realizácie pozemných stavieb, vrátane posudzovania vplyvov stavieb na stabilitu terénu. Prvým významným projektom tohto charakteru bola výstavba podzemného plynového zásobníka Háje pri Příbrami. Podieľame sa na rade ďalších významných podzemných stavieb, ako sú tunely, linky metra, kolektory či podzemné štôlne, a to ako v Slovenskej republike, tak v zahraničí.

Profesionálne geotechnické služby pre realizáciu náročných podzemných stavieb

  • Príprava štúdie uskutočniteľnosti z hľadiska geotechnických rizík
  • Komplexný návrh a realizácia geologických prieskumov vo všetkých stupňoch prípravy
  • Analýza geotechnických rizík ako vstupného parametra pre prípravu projektovej dokumentácie
  • Komplexný návrh a realizácia geotechnického monitoring
  • Riešenie geotechnických problémov pomocou matematického modelovania
  • Riadenie geotechnických rizík pri výstavbe podzemných stavieb
  • Geotechnický a stavebný dozor pri výstavbe podzemných stavieb