SK | EN

Matematické modelovanie

Geotechnické modelovanie komplexných úloh inžinierskej praxe, podporené viac ako 50 rokmi praktických skúseností

Numerické modelovanie geotechnických problémov je v súčasnosti nevyhnutný nástroj pri riešení väčšiny komplikovaných alebo rizikových zákaziek, ale aj relatívne jednoduchých či rutinných posúdení. Numerické analýzy sú často nenahraditeľné pri formulovaní záverov a odporúčaní, vysoko efektívne a ekonomicky výhodné najmä v prvých fázach projektu, pretože umožňujú, bez finančne a časovo náročných operácií, stanoviť parametrickou štúdiou okrajové podmienky či hypotézu vývoja danej problematiky. Pri riešení geotechnických problémov postupujeme najmä podľa odporúčania STN a EUROCODE, a používame popredné svetové programové systémy (*). V prípade záujmu klienta vykonávame taktiež riešenie v súlade s nemeckými, francúzskymi či inými normami, podľa výberu zákazníka. Numerickým modelovaním riešime široké portfólio geotechnických problémov.

Numerickým modelovaním riešime široké portfólio geotechnických problémov

 • Stanovenie okrajových podmienok parametrických štúdií
 • Definovanie vstupných dát
 • Zadanie terénnych a laboratórnych skúšok, vrátane neštandardných
 • Zostavenie numerického modelu
 • Prevedenie výpočtov a geotechnické vyriešenie problému
 • Výber a vyhodnotenie vhodných monitorovacích metód
 • Stanovenie varovných stavov
 • Konzultačný servis pre klientov

Základné typy používaného softwaru

 • GEOSUDIO (GEO-SLOPE)
 • MIDAS GTX NX
 • PLAXIS 2D, PLAXIS Tunnel, PLAXIS 3D Foundation
 • FINE
 • RESSA, MSEW


Stabilita svahov

 • Prirodzené zemné a skalné svahy
 • Svahovité výkopy, násypy
 • Svahy stavebných jám
 • Kotvené oporné konštrukcie
 • Vystužené zeminy
 • Návrh sanácie zosuvov
 • Stanovenie rizikových stavov
 • Spätné analýzy s využitím výsledkov kontrolného monitoringu

Podzemné stavby

 • Riešenie napätosti okolo podzemných výrubov
 • Rozloženie deformácii okolo výrubu
 • Spätné analýzy
 • Prognózy deformácií na povrchu
 • Analýzy poklesovej kotliny

Zakladanie stavieb

 • Návrh spôsobu založenia
 • Posúdenie únosnosti a sadanie plošných a hlbinných základov
 • Zakladanie vysokých násypov
 • Výpočty sadania
 • Riešenie interakcie stavebnej konštrukcie s horninou

Prúdenie vody v horninovom masíve

 • Rozptyl nadmerného pórového tlaku v zemine po znížení hladiny vody v nádrži
 • Zmeny v pomeroch tlaku vody v zemine vo svahu následkom vsakovania zrážok
 • Prúdenie vody pod hrádzami
 • Posúdenie protipovodňových opatrení
 • Účinok podpovrchových odvodnenií a čerpacích studní
 • Zníženie hladiny podzemnej vody následkom čerpania z kolektora podzemnej vody
 • Prítoky do stavebných jám a výkopov
 • Objemové zmeny následkom zmien tlaku vody v zemine

Špeciálne geotechnické problémy

 • Vystužené zemné konštrukcie, klincované svahy
 • Oporné múry
 • Kotvené podzemné steny
 • Sadanie povrchu okolo výkopov
 • Deformačné reakcie dna otvorených výkopov
 • Problémy hydrotechnických stavieb
 • Návrh drenážnych systémov
 • Výstavby násypov, rozptyl pórových tlakov, predikcie konsolidácie a deformácie zemných telies vrátane ich podložia
 • Návrh monitoringu a stanovenie hodnôt rizikových stavov