SK | EN

Cesty a železnice

Podieľame sa na príprave a realizácii majoritných cestných a železničných stavieb v Českej republike

Poskytujeme inžinierske služby pre prípravu a realizáciu stavebných prác na dopravných stavbách. Stavby infraštruktúry projektujeme nielen s ohľadom na súčasný dopyt, ale zároveň predvídame budúce požiadavky na kapacitu, znižujeme vplyv stavby na životné prostredie a zvyšujeme kvalitu života tých, ktorým slúžia. Ako geotechnický konzultant Správy železničnej dopravnej cesty, pôsobíme od roku 1995, od samotného začiatku rozsiahlych stavebných prác pri modernizácii hlavných železničných tratí v Slovenskej a Českej republike.

Komplexné geotechnické služby pre cestné a železničné stavby

 • Georadarové meranie v etape prieskumu aj po dokončení stavby
 • Geotechnický prieskum podvalového podložia
 • Geotechnický, stavebnotechnický a diagnostický prieskum umelých stavieb – mosty, múry a priepusty
 • Geotechnický, stavebnotechnický a diagnostický prieskum tunelov
 • Návrh konštrukcie podvalového podložia
 • Konzultácia pri riešení geotechnickej problematiky v rámci spracovania projektovej dokumentácie
 • Geotechnický dozor pri realizácii železničných stavieb – železničný zvršok, železničný spodok, umelé stavby
 • Kontrolné skúšky zemných plání a konštrukčných vrstiev, laboratórne skúšky materiálov podkladových vrstiev, kameniva koľajového lôžka a pri budovaní násypov a zárezov
 • Kontrolné laboratórne a poľné skúšky súvisiace s budovaním železničných tratí a ich opravou a údržbou
 • Prieskumy, projekty a realizácie prác na zabezpečenie skalných stien a svahov
 • Matematické modelovanie a návrhy geotechnických konštrukcií vrátane sanácii zosuvov