SK | EN

Geotechnický monitoring a terénne skúšky

Sme lídrom v oblasti geotechnického a stavebného monitoringu, budujeme systémy monitoringu na mieru, identifikujeme a riadime geotechnické riziká vo všetkých fázach stavby inžinierskych diel

Sme priekopníkom a lídrom na trhu v oblasti geotechnického monitoringu, ktorý uplatňujeme vo fázach projektovania, realizácie aj prevádzkovania inžinierskych stavieb. Spracovávame projekty kontrolného sledovania, budujeme systémy monitoringu, vrátane ich inštalácie a vlastného merania. Zabezpečujeme vypracovanie varovných stavov, kvantifikujeme prebiehajúce deformačné procesy, predpovedáme ich ďalší priebeh, prijímame optimálne technické opatrenia a chránime pred nečakaným vývojom deformačného správania horninového masívu na inžinierske stavby a ich užívateľov. Výhody geotechnického monitoringu spočívajú v možnosti optimalizovať požiadavky na maximálnu kvalitu, bezpečnosť, ekonomické prevedenie a následné prevádzkovanie diela.

Vykonávame komplexné geotechnické merania

 • Merania sadania a náklonov stavieb
 • Meranie deformácií na trhlinách na stavbách i vo vnútri skalného masívu
 • Presné meranie sadania podložia násypov hydrostatickým inklinometrom
 • Meranie náklonov vyvolaných stavebnou činnosťou
 • Meranie deformácií nadložia stropu, stien banských diel
 • Sledovanie poklesu územia nad podzemnými výrubmi
 • Meranie konvergencie štôlní a šácht
 • Meranie tlakových aj ťahových síl a napätí v horninovom masíve a v stavebných konštrukciach
 • Meranie veľkosti svahových pohybov, detekcia polohy šmykových plôch a sledovanie rýchlosti zosuvných pohybov meranie pórových tlakov v horninovom prostredí
 • Zisťovanie úrovne hladiny podzemnej vody a charakteru vodného režimu
 • Geodetické polohopisné aj výškopisné merania (povrch terénu, stavebnej konštrukcie, podzemia)
 • Diaľkový prenos dát zo systémov kontrolného monitoringu
 • Využitie kombinácie metód monitorovania a statických výpočtov podľa nášho návrhu alebo priania zákazníka

Terénne skúšky

Ponúkame široké portfólio terénnych skúšok vykonávaných samostatne, alebo ako súčasť komplexných riešení pre projekcie a realizáciu inžinierskych stavieb. Vykonávame terénne skúšky na stavbách pri kontrolách vykonávania zemných prác, skúšky zemín a skalných hornín na povrchu terénu, v podzemí i v pripravených vrtoch, zaťažovacie skúšky pilót a mikropilót, meriame integritu základových prvkov ultrazvukom a poklepovou metódou.

Systémy geotechnického monitoringu na mieru

Oddelenie monitoringu je pripravené odporučiť a zostaviť podľa povahy technického problému klienta akékoľvek meracie zariadenie, nainštalovať ho, sprevádzkovať a odovzdať zákazníkovi k meraniu alebo navrhnuté meranie realizovať.

Sme spoluautorom a prevádzkovateľom databázového systému BARAB®, ktorý umožňuje zber, skladovanie, spracovanie a prezentáciu dát rozsiahlych inžinierskych projektov, s prístupom k výsledkom on-line pre neobmedzený počet užívateľov z akéhokoľvek miesta na svete prostredníctvom internetu.

80
projektov
740
užívateľov v priebehu posledných päť rokov
160000
prístupov
4000000
meraní


Jedinečný databázový systém BARAB®, bol použitý na stavbách cestných okruhov v Prahe a Brne, linkách pražského metra, nového železničného spojenia v Prahe, tunelových stavbách IV. tranzitného koridoru, tunelových stavbách slovenskej diaľničnej siete a mnohých ďalších.