SK | EN

Povrchová geofyzika

Aplikujeme širokú škálu geofyzikálnych metód pri riešení inžinierskych, geologických a hydrogeologických úloh

Klasické metódy inžinierskogeologického prieskumu, podporujeme využitím komplexných geofyzikálnych metód, ktoré dopĺňajú a prepájajú bodové informácie z vrtov, kopaných sond v geologickom, hydrogeologickom a geotechnickom prieskume, a významnou mierou tak prispievajú k poznaniu stavby skúmaného prostredia. Nespornou výhodou použitia týchto metód je ich rýchlosť, mobilita, nedeštruktívnosť, ekologická čistota a schopnosť významne ekonomicky zefektívniť prieskumné práce. Aplikujeme širokú škálu geofyzikálnych metód s dôrazom na geoelektrické, seizmické a georadarové metódy, magnetometriu či mikrogravimetriu.


Geofyzikálne metódy aplikujeme najmä v odboroch

Hydrogeológia

Geofyzikálnym meraním získavame dáta potrebné pre vyhľadávanie nových vodných zdrojov, ich rozvoj a ochranu

 • Prúdenie vody v saturovaných a zlomových zónach
 • Mocnosť kvartérnych sedimentov
 • Mocnosť a plošný rozsah kolektorov
 • Určenie hĺbky hladiny podzemnej vody a smer prúdenia
 • Účinnosť vodotesných opatrenií vodných nádrží

Inžinierska geológia a geotechnika

Geofyzikálne metódy využívame pre prieskumy budúcich líniových a podzemných stavieb, vodných nádrží, prieskumov základových škár či posúdenie stability svahov

 • Geologická charakteristika územia
 • Posúdenie fyzikálnych a mechanických vlastností podložia
 • Kontrola zhutnenia
 • Posúdenie stability svahu
 • Stanovenie prirodzenej klenby jaskýň, štôlní, lokalizácia prípadných kaverien, podzemných priestorov prírodného či umelého pôvodu - jaskýň, starých banských diel a pod

Životné prostredie

Geofyzikálnymi metódami v rámci geochemického prieskumu pomáhame určiť mieru a veľkosť znečistenia horninového prostredia a k efektívnemu umiestneniu sanačných vrtov.

 • Mocnosť a charakter piesčitých sedimentov
 • Hĺbky zvetrávania a reliéfu skalného podložia
 • Smer prúdenia podzemnej vody
 • Rozsah kontaminácie pôdy
 • Agresivita vodných tokov, korózia a prítomnosť bludných prúdov
 • Účinnosť vodotesných opatrení vodných diel, lokalizácia úniku vody v potrubiach a zásobníkoch vôd

Stavebníctvo, prieskum ložísk nerastných surovín a archeológie

Určíme štruktúru, tektonické a elastické vlastnosti hornín, pevnosť a zrelosť hornín, smer vrstiev a určenie sklonu vo vrtoch, diagnostiku stavebných konštrukcií a líniových stavieb. Sledujeme a stanovíme stupeň korózie prostredia, vykonávame pyrotechnické prieskumy, radónové merania pre stavebné povolenia a stavebné prebierky.