SK | EN

Karotáž

Zabezpečujeme komplexné geofyzikálne merania vo vrtoch nevyhnutné pre výskum zdrojov pitných a minerálnych vôd, inžinierskogeologických prieskumov pre tunely, diaľnice, metro, detekciu priesakov do stavebných jám, kontroly technického stavu vrtov a studní, rizikové analýzy, posanačný monitoring, či pre projekty využitia geotermálnej energie

Rozsah poskytovaných služieb, vyvinutými a patentovanými postupmi, vysokou kvalifikáciou zamestnancov, technickým a technologickým zázemím poskytujeme meranie fyzikálnych parametrov horninového prostredia, vrtné výstroje a kvapaliny vypĺňajúce vrt prostredníctvom prírodných i umelých fyzikálnych polí. Karotáž má veľmi široké využitie pri riešení rôznych typov zákaziek a hoci každá úloha vyžaduje individuálny prístup, sme schopní poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné pre stavebníctvo, vodárenstvo, geológiu a hydrogeológiu.Karotáž pre inžiniersku geológiu

Výstupom karotáže je litologický profil, stupeň tektonického porušenie hornín, mechanické vlastnosti hornín in-situ, detekcia puklín a ich priestorovej orientácie. Vykonávame kontrolu nepriepustnosti tesniacich stien a detekciu priesakov. Vykonávame detekciu únikov vody z priehradných diel, skontrolujeme geotechnické práce na priehradách, kvalitu injektáže in-situ, priestorový priebeh vrtov, detekujeme šmykové plochy v oblastiach zosuvov, zaistíme prieskum budúcich alebo existujúcich ťažobných priestorov.

Kontroly technického stavu vrtov a studní

Zisťujeme miesta prítokov a ich výdatnosť, vykonáme vizuálnu kontrolu steny vrtu TV kamerou, skontrolujeme prúdenie vody vo vrte a funkčnosť výstroja, kvalitu cementácie a obsypu, stav perforácie, kaverny za pažnicami, odporučíme ďalšie využívanie zdrojov a navrhneme prípadné nápravné opatrenia.

Karotáž pre rizikové analýzy, supervízie a pre rôzne etapy sanačných prác

Stanovíme litologický profil, horizontálne a vertikálne prúdenie vo vrte a smer horizontálneho prúdenia, pretekanie medzi priepustnými polohami, koeficienty filtrácie priepustných polôh, zistíme preferenčné cesty prúdenia, odhadneme potenciálne riziká a odporučíme ďalší postup.Prieskum minerálnych a termálnych vôd, vyhľadávanie zdrojov pitnej vody

Zistíme miesta prítokov, hydraulické skraty - pretekanie medzi priepustnými polohami spôsobené zle navrhnutým či poškodeným výstrojom a zameriame sa na horizontálne a vertikálne prúdenie vo vrte. Súčasťou merania je zostavenie podrobného litologického profilu, vyčlenenie úsekov tektonicky porušenej horniny. Na základe výsledkov meraní navrhneme definitívny výstroj vrtu.

Inžinierska geológia a geotechnika

Geofyzikálne metódy využívame pre prieskumy budúcich líniových a podzemných stavieb, vodných nádrží, prieskumov základových škár či posúdenie stability svahov