SK | EN

Hydrogeológia

Chránime životné prostredie a pre dopravné, priemyselné a vodohospodárske projekty, navrhujeme inžinierske riešenia, ktoré spĺňajú princípy udržateľného rozvoja

Pre každú spoločnosť môže prevádzka jej zariadenia a prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, predstavovať celú radu bezpečnostných a environmentálnych rizík. Preberáme tieto riziká a minimalizujeme ich vplyv. Naši pracovníci vykonávajú prieskumy a monitoring znečistenia všetkých zložiek životného prostredia, analýzy rizík spojených s kontamináciou či starými ekologickými záťažami, vrátane návrhu riešenia sanačných prác, ako aj komplexnú projektovú dokumentáciu pre ochranu vodných zdrojov a správu povrchových a odpadových vôd.Udržateľnosť a ochrana vodných zdrojov

Zabezpečujeme konzultačné, projekčné a inžinierske služby, správu povrchových a odpadových vôd, chránime vodné zdroje, realizujeme hydrogeologické prieskumy a monitoring, prieskumy znečistenia životného prostredia, odvodnenie zemín, svahov a stavebných jám, spolupracujeme na programoch budovania a zlepšovania kvality protipovodňových opatrení, sanácii a rekonštrukcii vodných diel, technických dozoroch na staveniskách, revitalizáciu a úpravy vodných tokov a nádrží. Naši odborníci čerpajú z rozsiahlych skúseností, získaných na významných vodohospodárskych stavbách. Od priehrad vltavskej kaskády a sypaných úrovní hrádzí, cez odkaliská väčšiny tepelných elektrární, stolový privádzač Želivka a ďalšie podzemné štôlne, kanalizačné zberače, až po ochranné protipovodňové hrádze, plavebný stupeň Děčín, alebo obnovu rybníka Jordán.

Sanácia starých ekologických záťaží

Navrhujeme riešenia sanačných prác od projektovej dokumentácie, až po dohľad nad realizáciou technických opatrení. Zameriavame sa najmä na priemyselné sanácie, rekultivácia starých skládok a odstraňovanie následkov starých banských činností. Vykonávame šetrenie geologického znečistenia životného prostredia, posudzujeme vplyv výstavby a činností na životné prostredie, technológie skladovanie a spracovanie odpadov. Pre našich klientov vytvárame moderné, vysoko efektívne a ekonomické riešenia. Špecifickou výhodou spoločnosti GEOFOS je naša schopnosť aplikovať inžiniersky prístup a integrovať stavby, predovšetkým geotechniku, do projektov a dohliadať na postup sanačných prác